tech logo small

phone2 210 8081699,  213 0685793 mail2   mail@techgrafeio.gr

Μελέτες

Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίων

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αντικείμενο-Σκοπός

Η εκπόνηση των μελετών αυτών αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στον δομημένο χώρο.

Αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η σύνθεση και ο σχεδιασμός των οικοδομικών κτιριακών έργων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα στοιχεία και τις πληροφορίες για να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη κατασκευή τους. Επίσης αντικείμενό της είναι και ο σχεδιασμός για την επίτευξη ειδικότερων έργων όπως ανακαινίσεων, διαρρυθμίσεων, εσωτερικών διακοσμήσεων, διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.


Περιεχόμενο Μελέτης

Η μελέτη περιλαμβάνει:

α. Τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου.
β. Το διάγραμμα δόμησης όταν πρόκειται για μελέτη που υποβάλλεται για την Έγκριση/Άδεια Δόμησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
    Το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500, αναλόγως του μεγέθους του κτίσματος ή του οικοπέδου και περιλαμβάνει:

1.    Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του.
2.    Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις, τις προεξοχές, τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.
3.    Τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, οι προεξοχές και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, κ.λπ. του κτιρίου.
4.    Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
5.    Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
6.    Την τομή (σχηματική) για τον έλεγχο του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
7.    Ενδεικτικές (σχηματικές) όψεις.
8.    Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.
9.    Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής με γραμμικό ή ελεύθερο σχεδιασμό.
10.    Σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα δόμησης περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.

γ. Την σύνθεση και τον σχεδιασμό του έργου, την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών προβλημάτων του έργου και τη διατύπωση των προτεινομένων λύσεων σε τεχνικές πληροφορίες με τη μορφή σχεδίων κατασκευής και σχεδίων λεπτομερειών, πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ.

δ. Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση με αναφορά :

 • Στην περιοχή, ειδικότερη θέση, του οικοπέδου ή γηπέδου και την επιφάνεια αυτού.
 • Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου.
 • Αριθμός, χρήση και εμβαδόν των ορόφων.
 • Περιγραφή και εμβαδόν των οριζοντίων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του μέσου εμβαδού κατοικιών του κτιρίου και των κοινοχρήστων χώρων του.
 • Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας.
 • Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών.
 • Περιγραφή της χρήσης του κτιρίου, πιθανών επιμέρους χρήσεων, συστημάτων, εγκαταστάσεων κτλ
 • Τον λόγο για τον οποίο εκπονήθηκε η μελέτη.

ε. Πρόβλεψη για όλα τα επιμέρους κόστη εργασιών αλλά και την συνολική δαπάνη του έργου.

 

Σχέδια κατασκευής (εφαρμογής).

Τα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1:50. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων των όψεων και των τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 τα οποία όμως συνοδεύονται από σχέδια τμημάτων του κτιρίου ή των επί μέρους κτιρίων σε κλίμακα 1:50.
Στα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

Κατόψεις

 • Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. Εξάρτηση από οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετηρία μέτρησης υψών.
 • Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων.
 • Κάτοψη ισογείου.
 • Κατόψεις όλων των λοιπών ορόφων.
 • Κάτοψη δώματος ή στέγης.
 • Κάτοψη διαμόρφωσης ακαλύπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ' αυτούς (κλίμακες, μανδρότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης κλπ.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200.
  *[Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου.]

Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πατάρια σε αίθουσες, όροφοι, δώμα ή στέγη) περιέχουν:

 • Τις οικοδομικές γραμμές. Εξάρτηση της οικοδομής απ' αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε άλλο μικρότερης κλίμακας μέσα στον ίδιο πίνακα όπου καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα.
 • Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης.
 • Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων.
 • Την ονομασία των χώρων κύριων και βοηθητικών και την χρήση αυτών.
 • Την καθαρή επιφάνεια (δαπέδου) των εσωτερικών επιμέρους χώρων (δωματίων, κουζίνας, λουτρού κτλ), το μεικτό εμβαδόν του ορόφου, των κατοικιών, των διαμερισμάτων κτλ
 • Τις απαραίτητες εξωτερικές διαστάσεις, τις διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων.
 • Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγμα, ποδιά ,πρέκι).
 • Θέσεις των τομών του κτιρίου.
 • Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.
 • Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων.
 • Στάθμες τελικού δαπέδου και φέρουσας κατασκευής.
 • Ένδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοικτοί εξώστες.
 • Θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών κουζίνας κλπ. στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μελέτες.
 • Θέσεις ντουλαπιών.
 • Ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών κλπ.
 • Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δώματος ή στέγης.
 • Υπολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων για τον ογκομετρικό.
 • Πίνακας υπολογισμού για τον έλεγχο απαιτούμενου φυσικού Φωτισμού – Αερισμού.
 • Υπόμνημα Υλικών – Χαρακτηρισμών.

 

Όψεις :

Όλες οι όψεις του κτίσματος (πρόσοψη, πίσω όψη και πλάγιες όταν υπάρχουν). Στις όψεις περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης.

Οι όψεις των κτιρίων ενδεικτικά περιέχουν :

 • Το κέλυφος του κτιρίου.
 • Ανοίγματα και τα κουφώματα αυτών.
 • Αρχιτεκτονικά στοιχεία (προεξοχές, προστεγάσματα, πέργκολες, καμινάδες κτλ).
 • Εξώστες μετά των στηθαίων, κιγκλιδωμάτων κτλ.
 • Προστεγάσματα, πέργκολες κτλ.
 • Αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία (σκοτίες, υαλότουβλα, επικαλύψεις, κτλ).
 • Αναγράφονται όλες οι στάθμες των επιπέδων, οι αποστάσεις μεταξύ αυτών, τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κυρίας εισόδου του κτιρίου αναφορικά με την αφετηρία μέτρησης υψών.
 • Υπόμνημα με τον χαρακτηρισμό των υλικών και την απόχρωση αυτών.

Τομές :

Σχεδιάζονται όσες Τομές του κτιρίου απαιτούνται για την καλύτερη απόδοση της μορφής και των επιπέδων αυτού. Σχεδιάζονται ως τομές κάθετα σε όλες τις όψεις αυτού, με προτεραιότητα ως προς την επιλογή θέσεων τομής τις ανισοσταθμίες του ίδιου ορόφου, τα κλιμακοστάσια, τα φρεάτια, τους προβόλους κτλ.

Οι τομές περιέχουν :

 • Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία με το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων.
 • Τα φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχεδίασης.
 • Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με τη μελέτη θερμομόνωσης.
 • Όλα τα ελεύθερα ύψη ορόφων, στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετηρία μέτρησης υψών, συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων.
 • Προβολές των λοιπών στοιχείων.
 • Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.
 • Υπόμνημα με τον χαρακτηρισμό των υλικών.

Σχέδια Λεπτομερειών

 • Πίνακας όλων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών) του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 που περιλαμβάνουν τις διαστάσεις του ανοίγματος και κουφώματος, το είδος της κατασκευής, το υλικό, τον αριθμό των φύλλων, το υψόμετρο των υπερθύρων, κατωφλίων, ποδιών, τη θέση και τον τρόπο ανοίγματος των κινητών φύλλων. Τα κουφώματα φέρουν χαρακτηρισμούς που αντιστοιχούν προς τα λοιπά σχέδια και τομές 1:20 που αντιστοιχούν στα σχέδια λεπτομερειών.
 • Κατόψεις όλων των κλιμάκων του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 με ακριβή προσδιορισμό της χάραξης και αρίθμησης των βαθμίδων και επί μέρους τομές 1:10 αν απαιτούνται.
 • Τομή καθ' ύψος από τη στέγη μέχρι τη βάση σε χαρακτηριστικές θέσεις υπό κλίμακα 1:20 που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες με επεξηγήσεις σαφείς της κατασκευής και των χρησιμοποιουμένων υλικών (π.χ. στηθαίου δώματος, στηθαίου στέγης, μόνωσης δώματος, εξωτερικού τοίχου σε εξώστη, τοιχίου υπογείου, θεμελίωσης κτλ).
 • Σχέδια κατασκευής τοίχων ψευδοροφών υπό κλίμακα 1:20
 • Σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων π.χ. εισόδων, μεγάλων αιθουσών ειδικής λειτουργίας, σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Διευκρινίζεται ότι ως ειδικοί χώροι θεωρούνται στις κατοικίες οι κουζίνες και τα λουτρά.
 • Σχέδια λεπτομερειών στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών, χειρολισθήρων κλπ. σε κλίμακα 1:10.
 • Σχέδια λεπτομερειών τυχόν αρμών διαστολής σε κλίμακα 1:20.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξη σε ενεργειακή κατηγορία.

Περισσότερα

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Το Γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες εκτιμήσεως ακινήτων και σε ιδιώτες...

Περισσότερα

Ζητήστε Προσφορά

Ζητήστε Προσφορά

Ζητήσετε την οικονομική μας προσφορά, αφού συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Περισσότερα

Γιατί εμείς

Γιατί Εμείς ?

Γιατί το ανθρώπινο του Γρφείου μας διαθέτει εξειδικευμένη και πολύχρονη εμπειρία...

Περισσότερα

ESPA

Επικοινωνήστε μαζί μας

"Τσάλας Αθ. Ευάγγελος"

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Θράκης 17 & Έβρου, 14561 Κηφισιά.

Τηλ. 210 8081699, 213 0685793

Κιν . 693 6938656

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.techgrafeio.gr

Θα μας βρείτε εδώ