tech logo small

phone2 210 8081699,  213 0685793 mail2   mail@techgrafeio.gr

Μελέτες

Τοπογραφικό διάγραμμα

Τοπογραφικά

Τοπογραφία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την μελέτη, τις μετρήσεις και την απεικόνιση υπό κλίμακα, των φυσικών και τεχνικών στοιχείων της γήινης επιφάνειας επάνω σε χάρτη, διάγραμμα ή μακέτα.
Έτσι λοιπόν το Τοπογραφικό Διάγραμμα ως αποτέλεσμα της τοπογραφίας, αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη, που μετά από την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και τις εργασίες γραφείου συντάσσεται σε σχέδιο ή χάρτη, υπό κλίμακα, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.


Κάποιοι από αυτούς τους σκοπούς είναι:

 • Συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
 • Έκδοση Αδειών Δόμησης
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου και αντιρρήσεις δασικών χαρτών
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού- παραλίας
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Χαράξεις θεμελίωσης, ορίων και πολεοδομικών γραμμών
 • Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού, τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, άρση απαλλοτρίωσης και διαγράμματα εφαρμογής
 • Δήλωση κτηματολογίου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων  για οποιοδήποτε από τους παραπάνω αναφερομένους ή άλλους σκοπούς, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές σύνταξης.

Οι προδιαγραφές σύνταξης όπως ίσχυαν από την σχετική Νομοθεσία και σύμφωνα με τις αναφορές της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4030/11 συγκεντρώθηκαν/συνοψίστηκαν από το ΥΠΕΚΑ και δόθηκαν υπό την μορφή οδηγίας με το έγγραφο 1205/14-3-2013 προς όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) μαζί με υποδείγματα διαγραμμάτων. Οι προδιαγραφές αυτές συνοψίζονται κάτωθι:

 

Τοπογραφικά Διαγράμματα σε Εντός σχεδίου περιοχές :

1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου/οικοπέδου (χρωματισμένα ή έντονα) και καθέτων ιδιοκτησιών εφόσον προκύπτουν, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων. Σε περίπτωση κοπής δένδρων που απαιτείται αδειοδότηση (εντός περιγράμματος κτιρίου) να αποτυπώνονται. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ΄87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
3. Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων. Αναφορά περί αρτιότητας τους και αναγραφή στοιχείων των ομόρων ιδιοκτητών.
4. Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του (εφόσον βρίσκεται σε περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).
5. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, απαλλοτρίωσης κ.λ.π.) όπου απαιτείται.
6. Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ.
7. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας, χρήσεων γης και πράξεις εφαρμογής. Διατάγματα παραδοσιακών οικισμών, άδειες κατεδάφισης προ του 55, και γενικά περιπτώσεις όπου το οικόπεδο υπάγεται σε γνωμοδότηση Συμβουλίου αρχιτεκτονικής. Χρήσιμο είναι να ελέγχονται και να αναφέρονται:

 • Η ύπαρξη πράξεων τακτοποίησης, ο αριθμός τους, και οι υποχρεώσεις ή/και προσκυρώσεις που προκύπτουν από αυτές.
 • Αν το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός αναστολής εκτέλεσης εργασιών.
 • Πρόσφατες εγκρίσεις από δασαρχείο, αρχαιολογία, ή δήμο, εάν απαιτούνται.
 • Η μέθοδος εφαρμογής της ρυμοτομίας στο διάγραμμα.

8. Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου.
9. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικόπεδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας (εφόσον πρόκειται για οικισμό χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).

10. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:

 • την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)
 • τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού)
 • το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
 • το αν το οικόπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει)
 • το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923
 • το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα
 • το αν εντός του οικοπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα


11.Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.
12.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:

 • το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
 • το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
 • στοιχεία και μέθοδος εφαρμογής ρυμοτομίας (ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές, υψομετρική μελέτη οδού)
 • στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
 • τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις οικισμών, ζωνών ΓΠΣ ή ΖΟΕ, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
 • τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης
 • ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου

13. Υπόμνημα συμβολισμού.
14.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς).
15. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών.
16. Προβλεπόμενη βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (στην περίπτωση που το Τοπογραφικό συντάσσεται προς έκδοση άδειας δόμησης)
17. Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές – Σφραγίδες.


Τοπογραφικά Διαγράμματα σε Εκτός σχεδίου περιοχές :

1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου/γηπέδου (χρωματισμένα ή έντονα) και καθέτων ιδιοκτησιών εφόσον προκύπτουν, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου και κτισμάτων. Σε περίπτωση κοπής δένδρων που απαιτείται αδειοδότηση (εντός περιγράμματος κτιρίου) να αποτυπώνονται. Σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο/γήπεδο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ΄87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
3. Αποτύπωση της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και αναγραφή στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών.
4. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (Γραμμή αιγιαλού – παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.
5. Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού. (π.χ εθνικός, επαρχιακός, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός, ιδιωτικός κτλ)
6. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και χρήσεων γης. Διατάγματα παραδοσιακών οικισμών, άδειες κατεδάφισης προ του 55, και γενικά περιπτώσεις όπου το οικόπεδο υπάγεται σε γνωμοδότηση Συμβουλίου αρχιτεκτονικής. Χρήσιμο είναι να ελέγχονται και να αναφέρονται:

 • Η ύπαρξη πράξεων τακτοποίησης, ο αριθμός τους, και οι υποχρεώσεις ή/και προσκυρώσεις που προκύπτουν από αυτές.
 • Αν το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός αναστολής εκτέλεσης εργασιών.
 • Πρόσφατες εγκρίσεις από δασαρχείο, αρχαιολογία, ή δήμο, εάν απαιτούνται.

7. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.
8. Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή).

9. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:

 • την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)
 • τη θέση του γεωτεμαχίου (εντός – εκτός σχεδίου / οικισμού / ΓΠΣ /ΖΟΕ)
 • το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
 • το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου (αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει)
 • το αν εντός του γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα
 • το αν εντός του γεωτεμαχίου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα

10.Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.
11.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:

 • το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
 • το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
 • τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις οικισμών, ζωνών ΓΠΣ ή ΖΟΕ, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
 • στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ).
 • ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου.


12.Υπόμνημα συμβολισμού.
13.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς).
14. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών.
15.Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές – Σφραγίδες.

Οι προδιαγραφές σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και χαρτών και σχετική νομοθεσία περιλαμβάνεται στα:

Ν.651/77
Π.Δ. 3-9-82
Ν.1337/83
Π.Δ. 29-1-85
Ν.998/79 και Ν.3208/03 (Δασική νομοθεσια)
Ν.2971/01 (Αιγιαλός)
ΟΚΧΕ 461/03 21-07-2008 (Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού)
Ν.4014/11
Ν.4030/11
Ν.4042/12
Ν.4061/12
Ν.4067/12
Ν.4178/13

 

Προσφορά για Τοπογραφικό

 

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξη σε ενεργειακή κατηγορία.

Περισσότερα

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Το Γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες εκτιμήσεως ακινήτων και σε ιδιώτες...

Περισσότερα

Ζητήστε Προσφορά

Ζητήστε Προσφορά

Ζητήσετε την οικονομική μας προσφορά, αφού συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Περισσότερα

Γιατί εμείς

Γιατί Εμείς ?

Γιατί το ανθρώπινο του Γρφείου μας διαθέτει εξειδικευμένη και πολύχρονη εμπειρία...

Περισσότερα

ESPA

Επικοινωνήστε μαζί μας

"Τσάλας Αθ. Ευάγγελος"

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Θράκης 17 & Έβρου, 14561 Κηφισιά.

Τηλ. 210 8081699, 213 0685793

Κιν . 693 6938656

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.techgrafeio.gr

Θα μας βρείτε εδώ