tech logo small

phone2 210 8081699,  213 0685793 mail2   mail@techgrafeio.gr

Μελέτες

Στατική μελέτη κτιρίων

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αντικείμενο-Σκοπός

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων, είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ, που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης.
Επίσης, πέραν της ανέγερσης, στατική μελέτη πραγματοποιείται και για την επισκευή ενίσχυση κτιρίων με βλάβες από σεισμό είτε άλλο φυσικό φαινόμενο.

Ισχύοντες Κανονισμοί:

Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων θα λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμοί και Αποφάσεις για την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων, όπως πχ.

1)    Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ)
2)    Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός.
3)    Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000/2003).
4)    Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων (ΕΑΚ 2000/2003).
5)    Οι ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1-8.
6)    Ο Κανονισμός Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ)
7)    Οι αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προεντάσεως, υλικών κλπ.
8)    Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ ΄97).

Περιεχόμενα μελέτης

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τεύχη υπολογισμών.
 • Σχέδια φέρουσας κατασκευής.
 • Σχέδια λεπτομερειών.

1. Τεύχη Υπολογιστών

 • Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει:
  • Περιγραφή του έργου ( ιστορικό, χρήση, αριθμός ορόφων, προβλέψεις επεκτάσεων, κλπ.).
  • Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή κλπ.)
  • Το είδος των φορέων, σύστημα θεμελιώσεως κλπ.
  • Τις μεθόδους υπολογισμού.
  • Τις παραδοχές των φορτίσεων του υπολογισμού.
  • Την ποιότητα των υλικών κατασκευής.
  • Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την εκτίμηση της επιτρεπόμενης τάσεως φορτίσεως.
  • Την περιοχή σεισμικότητας, το συντελεστή σπουδαιότητας, και τον σεισμικό συντελεστή.
  • Τα πάχη επικαλύψεως των οπλισμών.
 • Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, στις χαρακτηριστικές θέσεις και των αναπτυσσομένων τάσεων ή παραμορφώσεων, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.
 • Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση της πιθανής (κατά τον κανονισμό παραλείψεώς του).


2. Γενικά Σχέδια Φέρουσας Κατασκευής.

Τα γενικά σχέδια του φέροντος οργανισμού θα σχεδιάζονται στην ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχηματική τομή.

Στα σχέδια αυτά θα εμφανίζονται:

 • Οι βασικές παραδοχές κατ' ελάχιστον, ήτοι ποιότητα υλικών, τάση εδάφους, σεισμικότητα και πάχη επικαλύψεως οπλισμών.
 • Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων ή ενδείξεις μορφής και διατομών για τα σιδηρά και ξύλινα έργα, οι στάθμες κλπ.
 • Οι οπλισμοί σε περιπτώσεις φορέων οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτός από τους κύριους οπλισμούς αναγράφονται οι συνδετήρες, οι διανομές, ο οπλισμός μοντάζ και άλλος πρόσθετος οπλισμός που προκύπτει από τους υπολογισμούς ή είναι κατασκευαστικώς απαραίτητος.
 • Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης κλπ.
 • Τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και οι διαστάσεις που καθορίζουν την θέση όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων.
 • Οι διαστάσεις, τα βάθη και οι θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης ( πέδιλα, πάσσαλοι, πεδιλοδοκοί, συνδετήριοι δοκοί, κλπ.) κατά περίπτωση και οι συντεταγμένες των σταθερών σημείων των στύλων και τοιχείων ως προς σταθερό σύστημα ορθογωνίων αξόνων.
 • Στις κατόψεις της γενικών σχεδίων σημειώνονται και προσδιορίζονται οριζοντιογραφικά όλες οι οπές των πλακών (φωταγωγοί, καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορροές, διέλευση σωληνώσεων, κλπ.)
 • Υπόμνημα με σκαριφήματα και γενικές παρατηρήσεις, χρήσιμες για την κατανόηση του σχεδίου και για τη σωστή εφαρμογή των Κανονισμών και της μελέτης (συνδετήρες και πύκνωσή τους, κρίσιμο μήκος, τυπικός οπλισμός τοιχείων και παραστάδων, μήκος αναμονών κλπ.), θέσεις κάμψεως διατμητικού οπλισμού κλπ.

3. Σχέδια λεπτομερειών.

Τα σχέδια λεπτομερειών, σε κατάλληλη κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή 1:10 κλπ. μπορούν να σχεδιάζονται σε ιδιαίτερη πινακίδα ή επί των γενικών σχεδίων. Συνίστανται σε κατακόρυφες ή οριζόντιες τομές που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν επακριβώς τη μορφή, τις διαστάσεις και τον τρόπο οπλίσεως των διατομών ή τμημάτων φορέων προς αποφυγήν σφαλμάτων ή αμφιβολιών κατά την κατασκευή.

Σχέδια λεπτομερειών απαιτούνται:

 • Για την ένδειξη του τρόπου οπλίσεως στύλων και τοιχωμάτων.
 • Για τη χάραξη της τυπικής κλίμακας ωπλισμένου σκυροδέματος.
 • Για την ένδειξη των οπλισμών αναρτήσεων, μεγάλων συγκεντρωμένων φορτίων, φυτευτών στύλων, οπλισμού διατρήσεων πλακών κλπ.
 • Για την ένδειξη των οπλισμών εσχαρών, κελυφών, πτυχωμάτων, στεγών, προεντεταμένων φορέων, κεκαμμένων ή καμπύλων δοκών, μεγάλων προβόλων (άνω των τριών μέτρων), πλαισίων κλπ.
 • Για την ένδειξη στηθαίων, μετώπων (κρεμαστών ή αντεστραμμένων), σκοτιών κλπ.
 • Για την ένδειξη κόμβων/ζευκτών και λοιπών σιδηρών ή ξύλινων κατασκευών κλπ.
 • Για την ένδειξη της στάθμης εδράσεως του φρέατος του ανελκυστήρα (σε σχέση με την υπόλοιπη θεμελίωση και την κατώτατη στάθμη), των οπών διελεύσεως συρματόσχοινων και τροχαλιών και του απαιτούμενου ύψους και διατάξεως τροχαλιοστασίου κλπ.

4. Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης

1. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης απαιτείται:

1.1. Υποβολή Έκθεσης Αυτοψίας που αναφέρεται:

α)  Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς την διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατασκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και τους οπλισμούς όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές).
β)  Στη χρήση του κτιρίου και την διαπίστωση τηρήσεως των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίων.
γ)   Στη διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και στον εντοπισμό και την αποτύπωση εμφανών ρωγμών, υπερβολικών παραμορφώσεων, καθιζήσεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν τόσο στο φέροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως. Διαπίστωση της υπάρξεως βόθρου, ρεμάτων, εκσκαφών κλπ. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου
δ.  Συμπέρασμα για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν συνόλου και των μεμονωμένων στοιχείων του. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επιφυλάξεις για τη φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η έρευνα επεκτείνεται σε:

δ1. Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής από μαρτυρίες, ημερολόγιο, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, κλπ. που τυχόν υπάρχουν και βοηθούν στον σχηματισμό της σωστής εικόνας.
δ2.  Αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδομένων που βασίζεται ακόμα σε δοκιμασίες και ελέγχους (πυρηνοληψία, διαπιστώσεις παχών πλακών, αναζητήσεις οπλισμών, αποκαλύψεις θεμελίων, ξύλινων ή σιδηρών στοιχείων, κλπ.) που κρίθηκαν απαραίτητοι από τους υπογράφοντες μηχανικούς.

1.2. Φωτοαντίγραφα των κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπων) εφόσον υπάρχουν με αναγραφή του αρ. αδείας.

1.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπους) του υπάρχοντος κτιρίου (αν διαφέρει από την εγκεκριμένη) με ενδείξεις των γεωμετρικών στοιχείων. Οι θέσεις πυρηνοληψίας, τομών, αποκαλύψεως πεδίλων, κλπ. εφόσον έγιναν, καθώς επίσης και οι θέσεις ρωγμών, βελών, καθιζήσεων, κλπ. εφόσον υπάρχουν και επηρεάζουν την στατική αντοχή, σημειώνονται πάνω στα σχέδια αυτά ή πάνω στα φωτοαντίγραφα της προηγούμενης παραγράφου 2.

1.4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και δεν καλύπτονται από την πρόβλεψη.

1.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμός, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

1.6. Αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητας εδάφους, κλπ. εφόσον πραγματοποιηθούν.


2. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη, απαιτείται:

2.1. Υποβολή Έκθεσης Αυτοψίας όπως προηγουμένως.
2.2. Αντίγραφα εγκεκριμένης κάτοψης φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπου) όπως προηγουμένως.
2.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού όπως κατασκευάστηκε (όπως προηγουμένως) εφόσον διαφέρει από την εγκεκριμένη.
2.4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και όσων άλλων ο μελετητής κρίνει απαραίτητα και αντισεισμικό έλεγχο προσθήκης και υπάρχοντος για την εκτίμηση της πιθανολογούμενης αντοχής.
2.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.
2.6. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών, εφόσον πραγματοποιηθούν.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη, απαιτείται:

3.1.  Υποβολή Έκθεσης Αυτοψίας που αναφέρεται στις παραγράφους γ, δ, της περίπτωσης 1.1.
3.2. Έλεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία ή άλλη δόκιμη μέθοδο. Κατά την πυρηνοληψία λαμβάνονται 3 τουλάχιστον δοκίμια ανά οικοδομή και μέχρι 100 μ3 οπλισμένου σκυροδέματος και ένα επί πλέον δοκίμιο ανά 100 μ3 μέχρι των 400 μ3. Για την κατά προσέγγιση εκτίμηση του όγκου αυτού λαμβάνονται 0.25 μ3 σκυροδέματος ανά 1.0 μ2 κατόψεως ξυλοτύπου ή θεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολογισμός. Σε περίπτωση σκυροδέματος ποιότητας Β120 επιτρέπεται μακροσκοπικός έλεγχος χωρίς τις παραπάνω δοκιμές.
3.3. Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας οπλισμών με ενδεικτικές τομές ίσες τουλάχιστον με τον παραπάνω αριθμό δοκιμίων.
3.4. Ενδεικτικός έλεγχος διαστάσεων πεδίλων, ίσων σε αριθμό με το 20% του αριθμού πεδίλων και όχι λιγότερα των τριών.
3.5. Είναι δυνατόν να επιβάλεται μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων σε περίπτωση εμφανίσεως ρωγμών, καθιζήσεων, υπερβολικών βελών και λοιπών βλαβών ή σε περιπτώσεις κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού.
3.6. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυποι) με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του.
3.7. Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός της υπάρχουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός βασίζεται στην πιθανολογούμενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογούμενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτό προέκυψε από τις έρευνες των παραγράφων 2 και 3.
3.8. Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται.
3.9. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών.
3.10. Απαλλαγή από τον έλεγχο θεμελίων και τον έλεγχο των υπαρχόντων κατακόρυφων στοιχείων, σε περίπτωση που αυτά δεν φορτίζονται από την νέα κατασκευή.

Κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουσας οικοδομής θεωρείται ενδιάμεση των περιπτώσεων 1,2 και 3 και αντιμετωπίζεται ανάλογα.
Δεν απαιτείται η τήρηση ολόκληρης της προηγούμενης διαδικασίας σε περίπτωση προσθήκης επιφανείας μικρότερης από το 20% της επιφάνειας υπάρχοντος ορόφου ή ελαφροκατασκευών με φορτία μικρότερα από το 20% του φορτίου ορόφου.
Και στις τρεις περιπτώσεις 1,2 και 3 ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται και υποχρεούται να αναθεωρεί, τροποποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες παραπάνω μελέτες και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή, εφόσον αυτό απαιτείται από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της προσθήκης συνθήκες.

Οι εκθέσεις αυτοψίας (1.1., 2.1., 3.1.) αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αποτύπωση της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξη σε ενεργειακή κατηγορία.

Περισσότερα

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Το Γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες εκτιμήσεως ακινήτων και σε ιδιώτες...

Περισσότερα

Ζητήστε Προσφορά

Ζητήστε Προσφορά

Ζητήσετε την οικονομική μας προσφορά, αφού συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Περισσότερα

Γιατί εμείς

Γιατί Εμείς ?

Γιατί το ανθρώπινο του Γρφείου μας διαθέτει εξειδικευμένη και πολύχρονη εμπειρία...

Περισσότερα

ESPA

Επικοινωνήστε μαζί μας

"Τσάλας Αθ. Ευάγγελος"

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Θράκης 17 & Έβρου, 14561 Κηφισιά.

Τηλ. 210 8081699, 213 0685793

Κιν . 693 6938656

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.techgrafeio.gr

Θα μας βρείτε εδώ